Beleid Crowdrealestate

Klachtenprocedure

Crowdrealestate streeft ernaar om haar klantgroepen op de best mogelijke manier te bedienen. Toch kan het voorkomen dat een projecteigenaar of belegger niet volledig tevreden is. Voor zulke gevallen heeft Crowdrealestate een klachtenformulier beschikbaar gesteld.

Download het klachtenformulier en verstuur deze naar klacht@crowdrealestate.com. Wij nemen uw klacht vrijblijvend in behandeling en wij streven ernaar om u zo spoedig mogelijk een oplossing te bieden en houden u op de hoogte van de voortgang. Wij danken u voor uw feedback en samen werken we aan een betere dienstverlening.

Na ontvangst van uw klacht kunt u binnen 10 dagen een reactie verwachten. In deze reactie worden de vervolgstappen uitgelegd om uw klacht zo snel mogelijk op te lossen, waarbij Crowdrealestate ook onderzoekt of de klacht gegrond is. Indien de klacht, volgens Crowdrealestate, niet gegrond is, wordt de reden hiervoor duidelijk aan u gecommuniceerd.

Crowdrealestate is aangesloten bij KiFiD, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Als u en Crowdrealestate er samen niet uitkomen, kunt u uw klacht voorleggen aan KiFiD.


Belangenverstrengeling

Crowdrealestate hecht groot belang aan het garanderen van een integere en beheerste bedrijfsuitoefening. Een belangrijke voorwaarde om deze doelstelling te waarborgen is dat de onderneming zich te allen tijde inzet om een eventuele verstrengeling van privébelangen vooraf te voorkomen dan wel direct weg te nemen indien dit zich toch onverhoopt mocht voordoen.

Crowdrealestate heeft een beleidsdocument belangenconflicten opgesteld dat in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving voor het voorkomen en omgaan met belangenconflicten en privétransacties. Dit beleid bevat normen en regels voor het voorkomen van belangenconflicten en privétransacties en, wanneer deze niet vermeden kunnen worden, voor het beheersen ervan.

Jaarlijks evalueert het bestuur het beleid. Indien nodig worden veranderingen in het beleid en de procedures doorgevoerd om de belangen van cliënten beter te dienen.


Autoriteit Financiële Markten

Aanbieders van crowdfundingdiensten zijn sinds 10 november 2023 vergunningplichtig en dienen over een ECSPR-vergunning te beschikken. ECSPR staat voor European Crowdfunding Service Providers Regulation. Deze Europese verordening is onderdeel van de Europese Kapitaalmarktunie. Hierbij wordt gestreefd naar harmonisatie van de EU-kapitaalmarkten door het bevorderen van grensoverschrijdende activiteiten en beleggersbescherming.

Crowdrealestate beschikt over een vergunning als crowdfundingdienstverlener als bedoeld in artikel 12, lid 1 van de Europese verordening (ECSPR) en is als zodanig geregistreerd in de openbare registers van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de European Securities and Markets Authority (ESMA). Het vergunningsnummer is 32000052.


Algemene voorwaarden

Onderstaand vindt u huidige en voorgaande algemene voorwaarden van Crowdrealestate

Algemene voorwaarden (27-04-2024)

Gebruikersvoorwaarden (onder ontheffing)