Nieuwbouw Houten I

Zorgvastgoed met een langjarig huurcontract

U investeert middels deze propositie in de realisatie van een kleinschalige woonzorgvoorziening met 30 wooneenheden in Houten. De beoogde looptijd is 12 - 18 maanden en de vaste rente bedraagt 4,75% per jaar. Als investeerder krijgt u het eerste recht van hypotheek met een ruime overwaarde. De loan-to-value bedraagt maximaal 63,2%.

De omgevingsvergunning voor het woonzorgcomplex is reeds onherroepelijk verleend en eind april 2021 zijn de bouwwerkzaamheden begonnen. De oplevering zal naar verwachting halverwege 2022 zijn. Het object is na oplevering voor twintig jaar aan een zorginstelling verhuurd.

De initiatiefnemer is Estea Capital Houten B.V. Estea is als professionele belegger actief in zorgvastgoed in heel Nederland. Sinds de oprichting heeft Estea een omvangrijke portefeuille van voornamelijk zorgvastgoed opgebouwd. De vastgoedportefeuille heeft een omvang van meer dan 210 miljoen euro.

De belangrijkste kenmerken van deze propositie zijn als volgt:

  • Beoogde looptijd van 12 - 18 maanden;
  • Vaste rente van 4,75% per jaar;
  • Eerste recht van hypotheek;
  • Loan-to-value van maximaal 63,2%;
  • Huurcontract van 20 jaar;
  • Nieuwbouw zorgvastgoed;
  • Grote vraag naar zorgvastgoed;
  • Ervaren achterliggende organisatie;
  • Maandelijkse uitbetaling;
  • Direct rentedragend vanaf storting.

Op dit moment kunt u geheel vrijblijvend een deelnamebedrag reserveren. Begin volgende week wordt het mogelijk om uw betaling en investering af te ronden. De projectpagina tijdens de voorinschrijvingsperiode is onder voorbehoud van wijzigingen en acceptatie van de Stichting Zekerhedenagent Crowdrealestate.

Rendementsprognose

In de grafiek hieronder is de cumulatieve opbrengst gedurende de looptijd weergeven bij de vaste rente van 4,75% per jaar. In het onderstaande voorbeeld wordt bij een inleg van € 5.000 in de gehele looptijd van de propositie in totaal € 356,25 aan rente uitbetaald. De eerste en opgebouwde rente wordt in de eerstvolgende maand na het sluiten van de propositie voldaan. Vervolgens ontvangt u maandelijkse achteraf het vaste rentebedrag. De initiatiefnemer heeft het voornemen om het woonzorgcomplex na oplevering te verkopen. Hiervoor zijn er reeds meerdere gegadigden.


Cumulatieve opbrengst gedurende de looptijd

Inleg € 5.000
Vaste rente 4,75%
Looptijd 18 maanden
Totaal rendement € 356,25

Crowdrealestate waardering

Crowdrealestate heeft aan deze investering een risicowaardering A (Defensief) toegekend. Mede gezien de hypothecaire zekerheid, de gunstige loan-to-value, de grote vraag naar zorgvastgoed en spreiding binnen de propositie is dit een stabiele en solide investering.

A
23 22 21
B
20 19 18
C
17 16 15
D
14 13 12
E
11 10 9
Hypotheekrecht De investeerders van Crowdrealestate krijgen het eerste recht van hypotheek. 5 punten
Loan-to-value De loan-to-value bedraagt 63,2% van de getaxeerde marktwaarde na realisatie. Het object is in april 2021 getaxeerd. 2 punten
Match locatie met sector De locatie sluit uitstekend aan op de eindgebruikers. 3 punten
Bezetting Huurcontract van 20 jaar. Het betreft een double net-huurovereenkomst. 3 punten
Projectfase Eind april 2021 zijn de bouwwerkzaamheden begonnen. De oplevering is naar verwachting halverwege 2022. 2 punten
Trackrecord De initiatiefnemer Estea is zeer ervaren. 3 punten
Looptijd De beoogde looptijd is 12 - 18 maanden. 3 punten
Totaal 21 punten

Hoe werkt de Crowdrealestate waardering?

Let op: de Crowdrealestate waardering wordt gehanteerd om u als investeerder inzage te geven in de belangrijkste eigenschappen van dit project en geldt niet als intern screeningsmodel van Crowdrealestate. Dit project is voorafgaand aan plaatsing uitgebreid door Crowdrealestate gescreend.

Financieringsopbouw

Met deze propositie worden de termijnbetalingen aan de aannemer voldaan. In eerste instantie is voor de realisatie van het woonzorgcomplex een bedrag van € 1.800.000 benodigd en maximaal zal een bedrag van € 5.000.000 worden vrijgegeven. Als investeerder krijgt u een eerste recht van hypotheek. De bestedingsdoelen zijn de 30 nieuw te realiseren wooneenheden. 

Naast de lening via Crowdrealestate is er door een investeringsmaatschappij een achtergestelde lening verstrekt. Deze lening bedraagt momenteel € 1.800.000. Als zekerheid wordt hiervoor een tweede recht van hypotheek ingeschreven. 

Het object is in april 2021 getaxeerd op een marktwaarde na realisatie van € 7.910.000. De overwaarde bedraagt hierdoor € 1.110.000. De onderliggende waarde van de eerste hypothecaire inschrijving is derhalve ruimschoots dekkend. De loan-to-value van de Crowdrealestate Lening bedraagt 63,2%.

De gelden voor de realisatie worden als bouwdepot aangehouden op de vaste derdenrekening van Crowdrealestate. De bouwtermijnen worden na controle uitbetaald. De progressie van de bouw zal op de projectpagina worden gepubliceerd. 

Investeerders Crowdrealestate € 5.000.000 Eerste hypotheekrecht
Achtergestelde lening € 1.800.000 Tweede hypotheekrecht
Overwaarde € 1.110.000
Totale omvang € 7.910.000

Projectomschrijving

De woonzorgvoorziening Het Vertrouwde Dorp wordt op een perceel van 5.583 m² gerealiseerd. Het betreft een kleinschalige woonzorgvoorziening voor dementerende senioren met een 'dorpsachtig karakter'. De verhuurbare vloeroppervlakte bedraagt 2.661 m². Het complex zal bestaan uit 30 zelfstandige wooneenheden en bijbehorende gemeenschappelijke ruimtes. De woningen hebben een woonoppervlakte van minimaal 50 m². Ook wordt een beheerderswoning gerealiseerd.

Iedere bewoner heeft een eigen herkenbare en zelf ingerichte woning. Alle woningen komen uit op het overdekte atrium. Vanuit het atrium zijn ook de gemeenschappelijke leefruimtes toegankelijk. Bewoners hebben toegang tot een wooneetkeuken, een bibliotheek, achterkamer en een serre. Alle leefruimtes krijgen een eigen sfeer, kleur en inrichting. Rondom het gebouw wordt daarnaast een grote tuin van circa 4.000 m² aangelegd. De tuin zal onder andere worden ingericht met enkele rolstoelvriendelijke wandelpaden, een terras en een moestuin.

Eind april 2021 zijn de bouwwerkzaamheden begonnen. De hoofdaannemer van het project is Groothuis Bouwgroep. Dit is een welbekende aannemer in de regio. 

Marktomschrijving

De coronacrisis laat zien dat goed ingerichte zorghuisvesting van groot belang is. Bewoners dienen op een comfortabele en gepaste afstand van elkaar te kunnen wonen. Daarnaast moeten in 'neutrale' (buiten)ruimten de bezoekers terechtkunnen. Duurzaamheid en een goede indeling dragen bij aan de gezondheid, veiligheid en mentale toestand van de bewoners. Het nieuwbouwplan zal hier uitstekend op inspelen. 

De vraag vanuit de gebruikerskant naar zorgvastgoed blijft ongekend groot. Er is immers nog steeds een groot tekort aan geschikte zorglocaties en eind vorig jaar bleek nog uit cijfers van het CBS dat er door vergrijzing in 2050 mogelijk 4,8 miljoen 65-plussers zijn. Zodoende is ook de vraag naar extramurale zorg in de regio Houten sterk groeiende. De bezettingsraad zal na de oplevering naar verwachting zeer hoog zijn.

Eindgebruiker

De woonzorgvoorziening is voor twintig jaar middels een double net-huurovereenkomst aan Het Vertrouwde Dorp Houten B.V. verhuurd. Dit betreft een huurovereenkomst waarbij de kosten van de verzekering en de belasting voor rekening en risico van de huurder zijn. De totale jaarlijkse huurinkomsten bedragen bij aanvang € 430.000. De jaarlijkse huurindexering is gekoppeld aan de consumentenprijsindex (CPI). 

Via de huurder Het Vertrouwde Dorp Houten B.V. worden de woningen aan mensen met geheugenproblemen en/of dementie verhuurd. De aangeboden zorg voor de bewoners betreft intramurale zorg, oftewel 24-uurs verblijfszorg. De bewoners hebben een zorgzwaartepakket van 5 of 6.

Voor het wonen betaalt elke bewoner huur en servicekosten. De zorg wordt bekostigd vanuit de Wet langdurige zorg. Daarnaast betalen de bewoners - afhankelijk van het inkomen en vermogen - nog een kleine bijdrage aan het CAK.

Achterliggende organisatie

De lening wordt middels een bouwdepot verstrekt aan Estea Capital Houten B.V. Dit is een objectvennootschap van Estea Capital B.V. Estea is als professionele belegger in zorgvastgoed actief in heel Nederland. Sinds de oprichting heeft Estea een omvangrijke portefeuille van voornamelijk zorgvastgoed opgebouwd. In de afgelopen jaren heeft Estea onder meer de portefeuille van WoonFriesland (900 eenheden) en Vestia (1.061 eenheden) overgenomen. De omvang van de vastgoedportefeuille is meer dan 210 miljoen euro. Vorig jaar zijn door Estea de proposities Transformatie Nieuwegein, Woonzorgcentrum Wageningen en Zorglandgoed Rumpt via Crowdrealestate succesvol geplaatst.

07-06-2021

Reserveren nu mogelijk

U kunt nu geheel vrijblijvend een deelnamebedrag reserveren.